OSP Stara Miłosna

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek...niezmiennie od 100 lat!

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna. Jednostka ta działa na terenie Warszawy i okolic nieprzerwanie od 1916 r. 

W witrynie tej znaleźć można informacje o naszej historii, podstawie prawnej działalności, bieżących wydarzeniach z życia jednostki, jak również dane kontaktowe. 

Miło nam poinformować, że nasza jednostka uzyskała wsparcie w ramach programu "Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie!

Tytuł zadania: "Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP Stara Miłosna podczas działań stanowiących zagrożenie dla środowiska poprzez zakup niezbędnego wyposażenia"

Wartość zadania: 29 810,06 zł

Wartość dofinansowania ze środków WFOŚiGW: 26 666,06 zł

Przedmiotem projektu był zakup:

  • pompy szlamowej do wody zanieczyszczonej o wydajności pow. 1000 dm3/min;
  • 4 kompletów aparatów powietrznych wraz z maskami oddechowymi.

25 września 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, zaś efekt ekologiczny (tj. wprowadzenie nowo zakupionego sprzętu ratowniczego na stan jednostki) nastąpiło w dn. 13 listopada 2019 r.

Z radością informujemy, że 16 stycznia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie
z funduszy UE projektu "Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych"

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych

Wartość projektu: 1 341 374,91 zł

Wkład m.st. Warszawy:  762 473,08 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 578 901,83 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy

Projekt pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnychjest dofinansowany ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – typ projektów – Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych

Przedmiotem projektu był zakup nowego specjalistycznego sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna, niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych. Wnioskodawca zakupił średni samochód ratowniczo – gaśniczy wraz ze sprzętem zamontowanym na stałe oraz sprzętem takim jak: pompa pożarnicza, zestaw ratownictwa technicznego, zestaw ratownictwa medycznego, agregat prądotwórczy, sprzęt przeciwpowodziowy, a także wyposażenie dla grup ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno – ekologicznego oraz grup poszukiwawczo – ratowniczych. Podwozie samochodu z napędem na cztery koła oraz wyposażenie w drabinę składaną umożliwi prowadzenie akcji ratowniczych w różnych warunkach, zarówno na terenach leśnych jak i na terenach zurbanizowanych.

Dodatkowo projekt zakładał realizację działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, mających na celu propagowanie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa.

OSP Stara Miłosna, która Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej została włączona z dniem 14 kwietnia 1995 r. do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, pełni istotne funkcje w zabezpieczaniu operacyjnym miasta Warszawa. Z uwagi na lokalizację na granicy czterech rejonów operacyjnych, OSP Stara Miłosna jest dedykowana do wielu zdarzeń również poza  granicami Warszawy. Rejon działania jest bardzo zróżnicowany: połączenia drogowe, budynki wielomieszkaniowe, zakłady pracy, a jednocześnie dużo jest terenów bagiennych, leśnych, nieużytków rolnych oraz starych zabudowań drewnianych.

 

16.01.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Projekt został zakończony 30.11.2018 roku.